in

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12

nghị quyết trung ương 4

Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 mới nhất tổng kết quá trình học tập, quán triệt, ngăn chặn nội dung và nêu rõ những mục tiêu cần phải nhận thức những nguy cơ tiềm ẩn. Từ đó mỗi cán bộ và Đảng viên đưa ra những phương thức giúp ngăn chặn và đẩy lùi những tình trạng khẩn cấp không đi theo chính sách được Đảng và Nhà nước ban hành. Dưới đây mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 mới nhất của Đảng để bạn có thể tải xuống và tham khảo.

Bài thu hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 mới nhất

BÀI THU HOẠCH

Kết thúc chương trình Chính trị hè về Nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa 12

Họ và tên:….

Đơn vị công tác:….

Qua thời gian học tập và được quán triệt nội dung liên quan đến Nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa 12, tôi đã có nhận thức sâu sắc về những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau:

1.Những hiểu biết sâu sắc nhất của bản thân đối với các Nghị quyết, Kết luận của Trung Ương

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; không ngừng ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 2. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 3. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện ba đột phá (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, không ngừng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng những hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ toàn diện), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Quan tâm giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xem xét cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.
 4. Kiên quyết và kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững một môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, và an toàn xã hội. 
 5. Không ngừng thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Quan tâm và chú ý đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
 6. Phát huy khả năng của mỗi người dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh.

2. Quan điểm và trách nhiệm của cá nhân đối với các dự thảo

2.1. Về tư tưởng chính trị

 • Luôn giữ vững quan điểm, lập trường đối với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú.
 • Không ngừng nghiêm túc học tập, nghiên cứu các chuyên đề liên quan đến tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.2. Phẩm chất đạo đức lối sống

 • Có lối sống lành mạnh, trung thực, và giản dị. Giữ gìn sự đoàn kết ở trong phạm vi khu dân cư.
 • Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan.

3.Các đề xuất và kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung Ương Đảng 4 khóa 12 trong thời gian tới

Để có thể tổ chức, thực hiện tốt nội dung được thống nhất tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng như sau:

Một là, mỗi cán bộ, Đảng viên phải làm rõ tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ đó đề ra các hoạt động thực hiện công tác chuyên môn, nhất là các chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan, ảnh hưởng lớn đến mọi người dân.

Hai là, bản thân biết tự phê bình và phê bình thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ trên tinh thần đóng góp ý kiến. Thực hiện tốt các yêu cầu mà một Đảng viên cần có.

Ba là, mỗi cá nhân phải biết tôn trọng, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bốn là, không ngừng thực hiện và học tập theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh tại gia đình và cơ quan công tác.

Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mỗi cá nhân có nhiệm vụ và trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đáp ứng được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Với mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 được chia sẻ ở trên, các cán bộ và Đảng viên đã có nguồn tài liệu để tham khảo, từ đó hoàn thành tốt bài thu hoạch chính trị hè 2020.