in

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 35-NQ/TW

nghị quyết số 35

 

Bài thu hoạch Nghị quyết số 35-NQ/TW sẽ được các giáo viên, Đảng viên hoàn thành sau mỗi kỳ chính trị hè. Bài thu hoạch giúp người tham dự có thể tổng kết lại những nội dung đã được đưa ra trong các buổi học. Dưới đây là mẫu bài thu hoạch Nghị quyết số 35-NQ/TW được chúng tôi tổng hợp và sưu tầm, bạn có thể tham khảo và hoàn thành bài viết.

Nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW

Nghị quyết số 35-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành vào ngày 22/10/2019, với phần quan trọng nhất là “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nội dung của Nghị quyết 35-NQ/TW nhằm giúp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bao gồm các mục chính sau:

  • Nhận diện các thế lực thù địch trong việc tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
  • Các nội dung và phương thức chống phá chủ yếu thường gặp của các thế lực thù địch.
  • Một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng
  • Bảo vệ nền tảng của Đảng

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2020 về Nghị quyết số 35-NQ/TW

Mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2020

Họ và tên:.….

Đơn vị công tác:….

Câu hỏi: Qua quá trình học tập và được bồi dưỡng bởi Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, không ngừng đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hãy trình bày nhận thức và suy nghĩ của bản thân về những nội dung của Nghị quyết, từ đó liên hệ đến cơ quan đơn vị công tác và bản thân.

Bài làm

Qua quá trình học tập và được bồi dưỡng bởi Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không ngừng đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, gây thù địch trong tình hình mới của Đất nước, bản thân tôi nhận thức rằng:

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ, việc bảo vệ nền tảng của Đảng cũng chính là bảo vệ Đảng, các Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; đồng thời còn là bảo vệ nhân dân, bảo vệ pháp quyền Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; góp phần giúp giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Đây là những nội dung cơ bản nhất, hệ trọng nhất, sống còn nhất trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, và toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp đóng vai trò nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, các tổ chức đảng và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; thuộc các địa phương với cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, với người đứng đầu là quan trọng nhất.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, biết vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Điều này được áp dụng đầu tiên trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của hệ thống quản lý, chính trị,…

Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần đổi mới, nâng cao công tác giảng dạy và hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh các công tác tuyên truyền và giáo dục đối với tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay, góp phần nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Là một giáo viên đang không ngừng được truyền tải và tiếp thu những giá trị từ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bản thân tôi luôn không ngừng tuân thủ pháp luật và các đường lối của Đảng. Trong môi trường học đường, bản thân phải trở thành tấm gương tốt trước mặt học sinh và giáo viên, hòa thuận tương ái giúp đỡ đồng nghiệp.

Ngoài ra sống một cuộc giản dị tiết kiệm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. Sử dụng mạng xã hội lành mạnh, không vướng vào bất kỳ tệ nạn xã hội nào. Bên cạnh đó, khi phát hiện các cá nhân tổ chức có hành động chống đối pháp luật, Đảng, và Nhà nước, tôi có trách nhiệm chỉ điểm, không được bao che sai phạm.

Cuối cùng, tôi cần phải không ngừng học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn của bản thân, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh nơi đơn vị công tác và trong chính gia đình của bản thân.

Với bài thu hoạch Nghị quyết số 35-NQ/TW được chia sẻ ở trên, chúc bạn hoàn thành tốt bài thu hoạch chính trị hè 2020, đồng thời nắm rõ ý nghĩa của Nghị quyết.